โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 50
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 3.51 % 1.75 % 0.00 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 18 4 43 2 3 140
ร้อยละ 8.57 % 1.90 % 20.48 % 0.95 % 1.43 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 19 2 32 2 3 73
ร้อยละ 14.50 % 1.53 % 24.43 % 1.53 % 2.29 % 55.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 398 คน
จำนวน(คน) 40 7 77 5 6 263
ร้อยละ 10.05 % 1.76 % 19.35 % 1.26 % 1.51 % 66.08 %

267 : 21 , 5 , 45 , 3 , 3 , 190...7.87 , 1.87 , 16.85 , 1.12 , 1.12 , 71.16 = 77 : 28.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 398 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.92%

Powered By www.thaieducation.net