โรงเรียนสหวิทยาคม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 86
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 11.65 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 65
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 14.10 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 7 0 24 1 0 172
ร้อยละ 3.43 % 0.00 % 11.76 % 0.49 % 0.00 % 84.31 %

126 : 5 , 0 , 13 , 1 , 0 , 107...3.97 , 0.00 , 10.32 , 0.79 , 0.00 , 84.92 = 19 : 15.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69%

Powered By www.thaieducation.net