โรงเรียนบ้านโนนโก (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 7
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 12
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 42
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 9.62 % 1.92 % 0.00 % 80.77 %

35 : 3 , 0 , 2 , 0 , 0 , 30...8.57 , 0.00 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 5 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net