โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 1 3 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 71
ร้อยละ 1.25 % 2.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 3 0 94
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 6.48 % 2.78 % 0.00 % 87.04 %

108 : 2 , 2 , 7 , 3 , 0 , 94...1.85 , 1.85 , 6.48 , 2.78 , 0.00 , 87.04 = 14 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net