โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 9 2 2 0 15
ร้อยละ 12.50 % 28.13 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 46.88 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 21 14 0 7 9
ร้อยละ 5.56 % 38.89 % 25.93 % 0.00 % 12.96 % 16.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 7 30 16 2 7 24
ร้อยละ 8.14 % 34.88 % 18.60 % 2.33 % 8.14 % 27.91 %

86 : 7 , 30 , 16 , 2 , 7 , 24...8.14 , 34.88 , 18.60 , 2.33 , 8.14 , 27.91 = 62 : 72.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09%

Powered By www.thaieducation.net