โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 1 2 2 15
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 4.17 % 8.33 % 8.33 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 2 7 5 4 61
ร้อยละ 5.95 % 2.38 % 8.33 % 5.95 % 4.76 % 72.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 7 4 8 7 6 76
ร้อยละ 6.48 % 3.70 % 7.41 % 6.48 % 5.56 % 70.37 %

108 : 7 , 4 , 8 , 7 , 6 , 76...6.48 , 3.70 , 7.41 , 6.48 , 5.56 , 70.37 = 32 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net