โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 30
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 75
ร้อยละ 1.12 % 1.12 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 84.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 2 2 18 0 0 105
ร้อยละ 1.57 % 1.57 % 14.17 % 0.00 % 0.00 % 82.68 %

127 : 2 , 2 , 18 , 0 , 0 , 105...1.57 , 1.57 , 14.17 , 0.00 , 0.00 , 82.68 = 22 : 17.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32%

Powered By www.thaieducation.net