โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 3 4 0 27
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 7.69 % 10.26 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 4 3 6 5 0 24
ร้อยละ 9.52 % 7.14 % 14.29 % 11.90 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 4 7 5 0 24
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 14.89 % 10.64 % 0.00 % 51.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 14 9 16 14 0 75
ร้อยละ 10.94 % 7.03 % 12.50 % 10.94 % 0.00 % 58.59 %

81 : 7 , 5 , 9 , 9 , 0 , 51...8.64 , 6.17 , 11.11 , 11.11 , 0.00 , 62.96 = 30 : 37.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41%

Powered By www.thaieducation.net