โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 1 0 5 1 58
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 0.00 % 7.58 % 1.52 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 0 0 12 2 3 128
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.28 % 1.38 % 2.07 % 88.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 1 1 5 0 1 65
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 6.85 % 0.00 % 1.37 % 89.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 2 2 17 7 5 251
ร้อยละ 0.70 % 0.70 % 5.99 % 2.46 % 1.76 % 88.38 %

211 : 1 , 1 , 12 , 7 , 4 , 186...0.47 , 0.47 , 5.69 , 3.32 , 1.90 , 88.15 = 25 : 11.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.62%

Powered By www.thaieducation.net