โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 38
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 110
ร้อยละ 0.89 % 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 148
ร้อยละ 1.97 % 0.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %

152 : 3 , 1 , 0 , 0 , 0 , 148...1.97 , 0.66 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 97.37 = 4 : 2.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63%

Powered By www.thaieducation.net