โรงเรียนบ้านเกาะปู (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 28
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 6 5 6 2 1 119
ร้อยละ 4.32 % 3.60 % 4.32 % 1.44 % 0.72 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 8 8 8 4 1 147
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 4.55 % 2.27 % 0.57 % 83.52 %

176 : 8 , 8 , 8 , 4 , 1 , 147...4.55 , 4.55 , 4.55 , 2.27 , 0.57 , 83.52 = 29 : 16.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48%

Powered By www.thaieducation.net