โรงเรียนบ้านเกาะปู (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 28
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 6 5 6 2 1 116
ร้อยละ 4.41 % 3.68 % 4.41 % 1.47 % 0.74 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 8 8 8 4 1 144
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 4.62 % 2.31 % 0.58 % 83.24 %

173 : 8 , 8 , 8 , 4 , 1 , 144...4.62 , 4.62 , 4.62 , 2.31 , 0.58 , 83.24 = 29 : 16.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76%

Powered By www.thaieducation.net