โรงเรียนบ้านเกาะปู (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 1 2 1 28
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 4 3 2 1 121
ร้อยละ 3.68 % 2.94 % 2.21 % 1.47 % 0.74 % 88.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 7 7 4 4 2 149
ร้อยละ 4.05 % 4.05 % 2.31 % 2.31 % 1.16 % 86.13 %

173 : 7 , 7 , 4 , 4 , 2 , 149...4.05 , 4.05 , 2.31 , 2.31 , 1.16 , 86.13 = 24 : 13.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net