โรงเรียนบ้านไร่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 1 2 4 0 20
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 2 11 2 0 55
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 15.28 % 2.78 % 0.00 % 76.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 6 0 75
ร้อยละ 4.90 % 2.94 % 12.75 % 5.88 % 0.00 % 73.53 %

102 : 5 , 3 , 13 , 6 , 0 , 75...4.90 , 2.94 , 12.75 , 5.88 , 0.00 , 73.53 = 27 : 26.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47%

Powered By www.thaieducation.net