โรงเรียนบ้านเทพนคร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 26
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 3 11 0 0 77
ร้อยละ 2.15 % 3.23 % 11.83 % 0.00 % 0.00 % 82.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 49
ร้อยละ 4.84 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 8 3 26 0 0 152
ร้อยละ 4.23 % 1.59 % 13.76 % 0.00 % 0.00 % 80.42 %

127 : 5 , 3 , 16 , 0 , 0 , 103...3.94 , 2.36 , 12.60 , 0.00 , 0.00 , 81.10 = 24 : 18.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.58%

Powered By www.thaieducation.net