โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 20
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 10 11 6 0 0 39
ร้อยละ 15.15 % 16.67 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 11 13 7 0 0 59
ร้อยละ 12.22 % 14.44 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 65.56 %

90 : 11 , 13 , 7 , 0 , 0 , 59...12.22 , 14.44 , 7.78 , 0.00 , 0.00 , 65.56 = 31 : 34.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44%

Powered By www.thaieducation.net