โรงเรียนบ้านเกาะจำ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 23
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 3 5 4 5 101
ร้อยละ 2.48 % 2.48 % 4.13 % 3.31 % 4.13 % 83.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 5 2 5 4 2 43
ร้อยละ 8.20 % 3.28 % 8.20 % 6.56 % 3.28 % 70.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 10 5 11 9 7 167
ร้อยละ 4.78 % 2.39 % 5.26 % 4.31 % 3.35 % 79.90 %

148 : 5 , 3 , 6 , 5 , 5 , 124...3.38 , 2.03 , 4.05 , 3.38 , 3.38 , 83.78 = 24 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10%

Powered By www.thaieducation.net