โรงเรียนบ้านเกาะจำ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 2 2 1 18
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 8.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 3 6 5 5 100
ร้อยละ 4.03 % 2.42 % 4.84 % 4.03 % 4.03 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 3 5 4 2 44
ร้อยละ 7.94 % 4.76 % 7.94 % 6.35 % 3.17 % 69.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 12 6 13 11 8 162
ร้อยละ 5.66 % 2.83 % 6.13 % 5.19 % 3.77 % 76.42 %

149 : 7 , 3 , 8 , 7 , 6 , 118...4.70 , 2.01 , 5.37 , 4.70 , 4.03 , 79.19 = 31 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58%

Powered By www.thaieducation.net