โรงเรียนบ้านเกาะจำ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 2 2 1 17
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 3 6 5 5 100
ร้อยละ 4.03 % 2.42 % 4.84 % 4.03 % 4.03 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 3 5 4 2 43
ร้อยละ 8.06 % 4.84 % 8.06 % 6.45 % 3.23 % 69.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 13 7 13 11 8 160
ร้อยละ 6.13 % 3.30 % 6.13 % 5.19 % 3.77 % 75.47 %

150 : 8 , 4 , 8 , 7 , 6 , 117...5.33 , 2.67 , 5.33 , 4.67 , 4.00 , 78.00 = 33 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53%

Powered By www.thaieducation.net