โรงเรียนบ้านนามั่ง (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 97.06 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 3 2 6 2 3 101
ร้อยละ 2.56 % 1.71 % 5.13 % 1.71 % 2.56 % 86.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 89
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 5 2 7 2 3 223
ร้อยละ 2.07 % 0.83 % 2.89 % 0.83 % 1.24 % 92.15 %

151 : 3 , 2 , 7 , 2 , 3 , 134...1.99 , 1.32 , 4.64 , 1.32 , 1.99 , 88.74 = 17 : 11.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85%

Powered By www.thaieducation.net