โรงเรียนบ้านยวด (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 10 2 5 6 0
ร้อยละ 20.69 % 34.48 % 6.90 % 17.24 % 20.69 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 18 12 32 18 27 0
ร้อยละ 16.82 % 11.21 % 29.91 % 16.82 % 25.23 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 7 2 5 1 3 0
ร้อยละ 38.89 % 11.11 % 27.78 % 5.56 % 16.67 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 31 24 39 24 36 0
ร้อยละ 20.13 % 15.58 % 25.32 % 15.58 % 23.38 % 0.00 %

136 : 24 , 22 , 34 , 23 , 33 , 0...17.65 , 16.18 , 25.00 , 16.91 , 24.26 , 0.00 = 136 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net