โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 19 1 2 0 43
ร้อยละ 4.41 % 27.94 % 1.47 % 2.94 % 0.00 % 63.24 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 9 3 21 2 0 121
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 13.46 % 1.28 % 0.00 % 77.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 50
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 17 22 29 4 0 214
ร้อยละ 5.94 % 7.69 % 10.14 % 1.40 % 0.00 % 74.83 %

224 : 12 , 22 , 22 , 4 , 0 , 164...5.36 , 9.82 , 9.82 , 1.79 , 0.00 , 73.21 = 60 : 26.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 25.17%

Powered By www.thaieducation.net