โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 90
ร้อยละ 2.00 % 1.00 % 6.00 % 1.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 32
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 1 9 1 0 142
ร้อยละ 3.77 % 0.63 % 5.66 % 0.63 % 0.00 % 89.31 %

123 : 3 , 1 , 8 , 1 , 0 , 110...2.44 , 0.81 , 6.50 , 0.81 , 0.00 , 89.43 = 13 : 10.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69%

Powered By www.thaieducation.net