โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 13 7 0 3 0 15
ร้อยละ 34.21 % 18.42 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 39.47 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 5 11 21 0 1 96
ร้อยละ 3.73 % 8.21 % 15.67 % 0.00 % 0.75 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 18 18 21 3 1 111
ร้อยละ 10.47 % 10.47 % 12.21 % 1.74 % 0.58 % 64.53 %

172 : 18 , 18 , 21 , 3 , 1 , 111...10.47 , 10.47 , 12.21 , 1.74 , 0.58 , 64.53 = 61 : 35.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.47%

Powered By www.thaieducation.net