โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 5 3 0 0 26
ร้อยละ 2.86 % 14.29 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 25 9 16 1 0 104
ร้อยละ 16.13 % 5.81 % 10.32 % 0.65 % 0.00 % 67.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 26 14 19 1 0 130
ร้อยละ 13.68 % 7.37 % 10.00 % 0.53 % 0.00 % 68.42 %

190 : 26 , 14 , 19 , 1 , 0 , 130...13.68 , 7.37 , 10.00 , 0.53 , 0.00 , 68.42 = 60 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net