โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 4 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 8 24 11 7 0 58
ร้อยละ 7.41 % 22.22 % 10.19 % 6.48 % 0.00 % 53.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 20 0 24 7 0 35
ร้อยละ 23.26 % 0.00 % 27.91 % 8.14 % 0.00 % 40.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 28 28 35 14 0 109
ร้อยละ 13.08 % 13.08 % 16.36 % 6.54 % 0.00 % 50.93 %

128 : 8 , 28 , 11 , 7 , 0 , 74...6.25 , 21.88 , 8.59 , 5.47 , 0.00 , 57.81 = 54 : 42.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 49.07%

Powered By www.thaieducation.net