โรงเรียนบ้านย่านอุดม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 19
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 0 0 6 0 2 182
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.16 % 0.00 % 1.05 % 95.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 48
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 4 2 13 0 2 249
ร้อยละ 1.48 % 0.74 % 4.81 % 0.00 % 0.74 % 92.22 %

215 : 2 , 2 , 8 , 0 , 2 , 201...0.93 , 0.93 , 3.72 , 0.00 , 0.93 , 93.49 = 14 : 6.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net