โรงเรียนบ้านย่านอุดม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 182
ร้อยละ 0.53 % 1.05 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 95.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 47
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 85.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 0 0 249
ร้อยละ 1.85 % 1.11 % 4.81 % 0.00 % 0.00 % 92.22 %

215 : 3 , 3 , 7 , 0 , 0 , 202...1.40 , 1.40 , 3.26 , 0.00 , 0.00 , 93.95 = 13 : 6.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net