โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 5
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 9 0 11 0 0 31
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 21.57 % 0.00 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 12 0 13 0 1 36
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 20.97 % 0.00 % 1.61 % 58.06 %

62 : 12 , 0 , 13 , 0 , 1 , 36...19.35 , 0.00 , 20.97 , 0.00 , 1.61 , 58.06 = 26 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94%

Powered By www.thaieducation.net