โรงเรียนบ้านสะพานพน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 4
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 3 1 3 5 5 27
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 6.82 % 11.36 % 11.36 % 61.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 5 5 31
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 7.69 % 9.62 % 9.62 % 59.62 %

52 : 4 , 3 , 4 , 5 , 5 , 31...7.69 , 5.77 , 7.69 , 9.62 , 9.62 , 59.62 = 21 : 40.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38%

Powered By www.thaieducation.net