โรงเรียนบ้านเตาหม้อ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 5
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 11.11 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 24
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 1 29
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 17.50 % 0.00 % 2.50 % 72.50 %

40 : 3 , 0 , 7 , 0 , 1 , 29...7.50 , 0.00 , 17.50 , 0.00 , 2.50 , 72.50 = 11 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50%

Powered By www.thaieducation.net