โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 10 15 9 10 9 12
ร้อยละ 15.38 % 23.08 % 13.85 % 15.38 % 13.85 % 18.46 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 18 20 28 36 25 50
ร้อยละ 10.17 % 11.30 % 15.82 % 20.34 % 14.12 % 28.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 28 35 37 46 34 62
ร้อยละ 11.57 % 14.46 % 15.29 % 19.01 % 14.05 % 25.62 %

242 : 28 , 35 , 37 , 46 , 34 , 62...11.57 , 14.46 , 15.29 , 19.01 , 14.05 , 25.62 = 180 : 74.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 180 คน คิดเป็นร้อยละ 74.38%

Powered By www.thaieducation.net