โรงเรียนบ้านหนองจูด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 12 6 1 2 5
ร้อยละ 10.34 % 41.38 % 20.69 % 3.45 % 6.90 % 17.24 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 3 3 22 0 0 161
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 11.64 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 4 2 13 0 0 84
ร้อยละ 3.88 % 1.94 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 81.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 10 17 41 1 2 250
ร้อยละ 3.12 % 5.30 % 12.77 % 0.31 % 0.62 % 77.88 %

218 : 6 , 15 , 28 , 1 , 2 , 166...2.75 , 6.88 , 12.84 , 0.46 , 0.92 , 76.15 = 52 : 23.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

Powered By www.thaieducation.net