โรงเรียนบ้านหนองจูด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 12 6 1 2 5
ร้อยละ 10.34 % 41.38 % 20.69 % 3.45 % 6.90 % 17.24 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 6 16 28 1 1 137
ร้อยละ 3.17 % 8.47 % 14.81 % 0.53 % 0.53 % 72.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 4 3 14 0 0 82
ร้อยละ 3.88 % 2.91 % 13.59 % 0.00 % 0.00 % 79.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 13 31 48 2 3 224
ร้อยละ 4.05 % 9.66 % 14.95 % 0.62 % 0.93 % 69.78 %

218 : 9 , 28 , 34 , 2 , 3 , 142...4.13 , 12.84 , 15.60 , 0.92 , 1.38 , 65.14 = 76 : 34.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22%

Powered By www.thaieducation.net