โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 4 1 3 0 31
ร้อยละ 17.02 % 8.51 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 65.96 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 20 15 5 10 0 146
ร้อยละ 10.20 % 7.65 % 2.55 % 5.10 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 88
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 1.06 % 1.06 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 337 คน
จำนวน(คน) 30 21 7 14 0 265
ร้อยละ 8.90 % 6.23 % 2.08 % 4.15 % 0.00 % 78.64 %

243 : 28 , 19 , 6 , 13 , 0 , 177...11.52 , 7.82 , 2.47 , 5.35 , 0.00 , 72.84 = 66 : 27.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.36%

Powered By www.thaieducation.net