โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 19
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 13 19 3 3 0 96
ร้อยละ 9.70 % 14.18 % 2.24 % 2.24 % 0.00 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 15 21 3 4 0 115
ร้อยละ 9.49 % 13.29 % 1.90 % 2.53 % 0.00 % 72.78 %

158 : 15 , 21 , 3 , 4 , 0 , 115...9.49 , 13.29 , 1.90 , 2.53 , 0.00 , 72.78 = 43 : 27.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net