โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 2 2 5 0 6
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 10.53 % 26.32 % 0.00 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 15 0 23 0 0 136
ร้อยละ 8.62 % 0.00 % 13.22 % 0.00 % 0.00 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 19 2 25 5 0 142
ร้อยละ 9.84 % 1.04 % 12.95 % 2.59 % 0.00 % 73.58 %

193 : 19 , 2 , 25 , 5 , 0 , 142...9.84 , 1.04 , 12.95 , 2.59 , 0.00 , 73.58 = 51 : 26.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42%

Powered By www.thaieducation.net