โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
182
จำนวน(คน) 7 31 9 42 31 62
ร้อยละ 3.85 % 17.03 % 4.95 % 23.08 % 17.03 % 34.07 %
ระดับประถมศึกษา
593
จำนวน(คน) 31 63 35 101 82 281
ร้อยละ 5.23 % 10.62 % 5.90 % 17.03 % 13.83 % 47.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
232
จำนวน(คน) 4 5 12 10 9 192
ร้อยละ 1.72 % 2.16 % 5.17 % 4.31 % 3.88 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1007 คน
จำนวน(คน) 42 99 56 153 122 535
ร้อยละ 4.17 % 9.83 % 5.56 % 15.19 % 12.12 % 53.13 %

775 : 38 , 94 , 44 , 143 , 113 , 343...4.90 , 12.13 , 5.68 , 18.45 , 14.58 , 44.26 = 432 : 55.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1007 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 472 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87%

Powered By www.thaieducation.net