โรงเรียนบ้านควนแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 74
ร้อยละ 5.56 % 2.22 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 29
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 11 4 14 0 0 120
ร้อยละ 7.38 % 2.68 % 9.40 % 0.00 % 0.00 % 80.54 %

112 : 8 , 3 , 10 , 0 , 0 , 91...7.14 , 2.68 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 21 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net