โรงเรียนบ้านควนแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 4 7 0 0 77
ร้อยละ 1.12 % 4.49 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 86.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 2 6 15 1 0 126
ร้อยละ 1.33 % 4.00 % 10.00 % 0.67 % 0.00 % 84.00 %

112 : 2 , 4 , 8 , 1 , 0 , 97...1.79 , 3.57 , 7.14 , 0.89 , 0.00 , 86.61 = 15 : 13.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net