โรงเรียนบ้านควนแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 5 7 4 0 71
ร้อยละ 3.33 % 5.56 % 7.78 % 4.44 % 0.00 % 78.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 28
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 8 7 14 4 0 123
ร้อยละ 5.13 % 4.49 % 8.97 % 2.56 % 0.00 % 78.85 %

117 : 5 , 5 , 8 , 4 , 0 , 95...4.27 , 4.27 , 6.84 , 3.42 , 0.00 , 81.20 = 22 : 18.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15%

Powered By www.thaieducation.net