โรงเรียนบ้านควนแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 23
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 5 7 1 0 70
ร้อยละ 3.49 % 5.81 % 8.14 % 1.16 % 0.00 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 29
ร้อยละ 7.50 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 8 7 14 1 0 122
ร้อยละ 5.26 % 4.61 % 9.21 % 0.66 % 0.00 % 80.26 %

112 : 5 , 5 , 8 , 1 , 0 , 93...4.46 , 4.46 , 7.14 , 0.89 , 0.00 , 83.04 = 19 : 16.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74%

Powered By www.thaieducation.net