โรงเรียนรัฐประชา 509 (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 4 3 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.79 % 10.34 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 0 5 4 0 82
ร้อยละ 2.15 % 0.00 % 5.38 % 4.30 % 0.00 % 88.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 2 0 9 7 0 104
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 7.38 % 5.74 % 0.00 % 85.25 %

122 : 2 , 0 , 9 , 7 , 0 , 104...1.64 , 0.00 , 7.38 , 5.74 , 0.00 , 85.25 = 18 : 14.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net