โรงเรียนบ้านดินแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 0 9 1 0 118
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 6.92 % 0.77 % 0.00 % 90.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 4 1 1 29
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 10.81 % 2.70 % 2.70 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 2 1 175
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 7.14 % 1.02 % 0.51 % 89.29 %

159 : 2 , 0 , 10 , 1 , 0 , 146...1.26 , 0.00 , 6.29 , 0.63 , 0.00 , 91.82 = 13 : 8.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71%

Powered By www.thaieducation.net