โรงเรียนบ้านดินแดง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 1 0 6 1 0 119
ร้อยละ 0.79 % 0.00 % 4.72 % 0.79 % 0.00 % 93.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 1 0 10 1 0 181
ร้อยละ 0.52 % 0.00 % 5.18 % 0.52 % 0.00 % 93.78 %

156 : 1 , 0 , 7 , 1 , 0 , 147...0.64 , 0.00 , 4.49 , 0.64 , 0.00 , 94.23 = 9 : 5.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.22%

Powered By www.thaieducation.net