โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 3
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 27
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 18
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 6 1 12 0 0 48
ร้อยละ 8.96 % 1.49 % 17.91 % 0.00 % 0.00 % 71.64 %

43 : 5 , 0 , 8 , 0 , 0 , 30...11.63 , 0.00 , 18.60 , 0.00 , 0.00 , 69.77 = 13 : 30.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36%

Powered By www.thaieducation.net