โรงเรียนบ้านหมากแข้ง (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 15 20 6 30 85 32
ร้อยละ 7.98 % 10.64 % 3.19 % 15.96 % 45.21 % 17.02 %
ระดับประถมศึกษา
2036
จำนวน(คน) 60 82 125 25 450 1294
ร้อยละ 2.95 % 4.03 % 6.14 % 1.23 % 22.10 % 63.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
968
จำนวน(คน) 20 10 100 22 405 411
ร้อยละ 2.07 % 1.03 % 10.33 % 2.27 % 41.84 % 42.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3192 คน
จำนวน(คน) 95 112 231 77 940 1737
ร้อยละ 2.98 % 3.51 % 7.24 % 2.41 % 29.45 % 54.42 %

2224 : 75 , 102 , 131 , 55 , 535 , 1326...3.37 , 4.59 , 5.89 , 2.47 , 24.06 , 59.62 = 898 : 40.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1455 คน คิดเป็นร้อยละ 45.58%

Powered By www.thaieducation.net