โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
575
จำนวน(คน) 34 56 44 143 133 165
ร้อยละ 5.91 % 9.74 % 7.65 % 24.87 % 23.13 % 28.70 %
ระดับประถมศึกษา
2985
จำนวน(คน) 85 163 310 390 870 1167
ร้อยละ 2.85 % 5.46 % 10.39 % 13.07 % 29.15 % 39.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3560 คน
จำนวน(คน) 119 219 354 533 1003 1332
ร้อยละ 3.34 % 6.15 % 9.94 % 14.97 % 28.17 % 37.42 %

3560 : 119 , 219 , 354 , 533 , 1003 , 1332...3.34 , 6.15 , 9.94 , 14.97 , 28.17 , 37.42 = 2228 : 62.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2228 คน คิดเป็นร้อยละ 62.58%

Powered By www.thaieducation.net