โรงเรียนบ้านหนองตุ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 4 3 2 0 31
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 6.52 % 4.35 % 0.00 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 1 9 1 0 110
ร้อยละ 4.72 % 0.79 % 7.09 % 0.79 % 0.00 % 86.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 12 5 12 3 0 141
ร้อยละ 6.94 % 2.89 % 6.94 % 1.73 % 0.00 % 81.50 %

173 : 12 , 5 , 12 , 3 , 0 , 141...6.94 , 2.89 , 6.94 , 1.73 , 0.00 , 81.50 = 32 : 18.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50%

Powered By www.thaieducation.net