โรงเรียนบ้านโคกลาด (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 56
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 94.92 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 0 6 6 2 0 144
ร้อยละ 0.00 % 3.80 % 3.80 % 1.27 % 0.00 % 91.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 1.52 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 1 8 14 2 0 258
ร้อยละ 0.35 % 2.83 % 4.95 % 0.71 % 0.00 % 91.17 %

217 : 1 , 7 , 7 , 2 , 0 , 200...0.46 , 3.23 , 3.23 , 0.92 , 0.00 , 92.17 = 17 : 7.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83%

Powered By www.thaieducation.net